Vastavalt Statistikaameti andmetele enam kui 50% Eestis registreeritud abieludest tulevikus lahutatakse. Abielulahutus toob kaasa mitmeid õiguslikke tagajärgi, mis tihtipelae tekitavad ka vaidlusi. Perejuristid aitavad Teid lahendada neid vaidlusi õiglaselt ja minimaalsete kuludega.

Perejurist.ee on kõrgekvalifitseeritud ja kogenud juristide meeskond, kes spetsialiseeruvad perekonnaõiguse ja pärimisõiguse valdkonnas. Kõrge professionaalsus, vastutustundlikkus, personaalne lähenemine ja valmisolek kaitsta kliendi huve iga hinna eest – on Perejuristide peamised prioriteedid.

Perejuristid nõustavad ja esindavad kliente kõikvõimalikes perekonnaõigusi puudutavates vaidlustes, sh. abielu lahutamine, ühisvara jagamine, lapsele elatise nõudmine, lapse hooldusõiguse üleandmine (lapse elukoha määramine) või lapsega suhtlemikorra kindlaksmääramine, jms. Ühtlasi nõustame ja esindame kliente pärimismenetluses ja pärimisega seotud vaidlustes.

Mõned meie teenused:

 

Abielu lahutamine kohtus

Abielu lahutatakse kohtus, kui üks abikaasadest ei ole abielu lahutamisega nõus, samuti juhul, kui abikaasad soovivad koos lahutusega lahendada ühisvaraga, lastega või elatisega seotud vaidluse. Abielu võib lahutada kohtuotsusega ühe abikaasa hagi alusel teise abikaasa vastu.

 

Hagiavalduse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv summas 100 eurot.

Perejuristi teenustasu alates 100 eurot.

Elatis lapsele

Ülalpidamist on kohustatud andma täisealised esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad sugulased. See tähendab, et elatist saab nõuda mitte aunult lapse vanemalt, kuid ka vana-vanematelt (kui lapse vanem ei täida oma lapse ülalpidamiskohustust).

Igakuine elatis ühele lapsele ei või olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära. Seega alaealise lapse minimaalne elatis 2016. aastal on 215 eurot kuus. Aastast 2017. muutub see automaatselt 235 euroks.

Ülalpidamise ulatus määratakse kindlaks ülalpidamist saama õigustatud isiku vajadustest ja tema tavalisest elulaadist lähtudes.

Elatist saab nõuda tagasiulatuvalt kuni ühe aasta eest enne elatishagi kohtule esitamist.

Alaealisele lapsele elatise nõudmisel ei pea riigilõivu tasuma.

Perejuristi teenustasu alates 200 eurot.

Ühisvara jagamine

Kui abikaasade ühisvara jagamise osas tekib vaidlus, siis see kuulub lahendamisele kohtukorras.

Üldjuhul jagatakse ühisvara abikaasade vahel võrdsetes osades. Kuid seadusega on ettenähtud ka osade võrdsusest kõrvalekaldumise teatud alused. Ühisvaral lasuvad kohustused (laenud, liisingud) täidetakse vara jagamise käigus või jagatakse abikaasade vahel sarnaselt muu varaga.

Kui pooled ei saavuta kokkulepet ühisvara jagamise viisi suhtes, otsustab kohus hageja nõudel kas jagada ühisvara poolte vahel reaalosades, anda vara ühele abikaasale, pannes temale kohustuse maksta teisele abikaasale välja tema osa rahas, või müüa asi avalikul või abikaasadevahelisel enampakkumisel ning saadud raha jagada poolte vahel vastavalt nende osa suurusele.

Abikaasade ühisvara jagamise hagi esitamisel tuleb tasuda riigilõiv summas 300 eurot.

Perejuristi teenustasu alates 300 eurot.

 

Alaealise lapse elukoha (lapse hooldusõigus) ja lapsega suhtlemiskorra kindlaksmääramine

Vaidlus lapse elukoha või lapsega suhtlemiskorra osas lahendatakse kohtus hagita perekonnaasjas ühe vanema avalduse alusel. Reeglina jäetakse alaealine laps ema juurde. Kuid meie praktikas on olnud juhtumeid, kus laps jäeti (vastavalt meie soovile) isale.

Lapsega suhtlemiskord määratakse tavaliselt selliselt, et laps suhtleb isaga ning ööbib isa juures nädalavahetustel reede õhtust pühapäevani 2 korda kuus. Kuid sageli esineb erandeid. Kõik sõltub vanemate isiksustest ning muudest asjaoludest.

Avalduse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv summas 10 eurot.

Perejuristi teenustasu alates 100 eurot.

Pärimine

Perejuristid nõustavad ja esindavad kliente pärandi vastuvõtmisel, pärandavara jagamisel, testamentide koostamisel ja vaidlustamisel. Pärandavara jagamine toimud abikaasade ühisvara jagamisega sarnastel tingimutel ja korras.

Pärandvara jagamisel kohtu poolt tuleb tasuda riigilõiv summas 300 eurot.

Perejuristi teenustasu alates 300 eurot.

 

Perejuristi teenustasu üksikute teenuste puhul on 60 EUR/tund. Töötundite arvestust peetake 30 minutiliste sammudega, so. minimaalne teenustasu on 30 EUR. Nõustamine telefoni ja interneti teel 60 EUR/tund.